Õiguslik lahendus sinu probleemile võib olla lihtne või kiire – aitame sul saada aru probleemist, koostada vajalik dokument ning vajadusel nõustame õigusvaidluses.

 • Esmane tasuta õigusalane nõustamine ja juriidiline abi (vt SIIT)
 • Juriidiliste dokumentide koostamise vormid ja nõustamine (vt SIIT)
 • Asutuste, ettevõtjate ja isikute nõustamine haldus- või vaidemenetluses.
 • Õigusaktide eelnõude ja seletuskirjade koostamine ja nõustamine.
 • Esindamine halduskohtumenetluses ja nõustamine haldusasjades.
 • Esindamine tsiviilkohtumenetluses ja nõustamine tsiviilasjades.
 • Täienduskoolitused haldus-, korrakaitse- ja riigiõiguse valdkonnas.

Küsige hinnapakkumist või tutvuge teenusega. Esmane nõustamine tasuta / 35,00€. Vastame reeglina 48 tunni jooksul. Dokumendi koostamiseks sisestage esmalt andmed SIIT ja seejärel edastage dokument juristile.

Asutus

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud: 

 • haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti või muu haldusementluse dokumendi koostamine;
 • haldussunni rakendamine ja sellega seotud dokumentide koostamine; 
 • vaidemenetluse läbiviimine ning vaideotsuse koostamine; 
 • halduslepingu koostamine ning sellega seotud läbirääkimised;
 • väärteomenetluse dokumentide koostamine ja menetluskaebuse lahendamine määruse koostamine; 
 • märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teistele avaldustele vastamine; 
 • esindame halduskohtumenetluses haldus- ja ringkonnakohtus;
 • õigustloova akti kontseptsiooni, väljatöötamiskavatsust, eelnõu ja seletuskirja koostamine ja selle menetluses nõustamine.

Ettevõtja

Äriühingud, ettevõtjad ja teised isikud, kes tegelevad majandustegevusega:

 • tegevusloa taotluse või tegevuse alustamise teate koostamine ja sellega seotud nõustamine;
 • majandustegevusega seotud vaidlustes nõustamine või esindamine (sh tegevuse peatamine või keelamine ja tegevusloa peatamine või tühistamine);
 • äriühingu või muu eraõigusliku juriidilise isiku asutamisdokumente koostamine ja nõustamine;
 • riikliku järelevalvega seotud küsimustes nõustamine;
 • esindamine vaidemenetluses, sh vaideavalduse koostamine;
 • kohtuvälise menetleja ametniku tegevuse peale kaebuse esitamisel nõustamine ja esindamine;
 • halduskohtumenetluses esindamine või nõustamine.

Inimene

Töötaja, üürnik, tarbija – inimesel võib tekkida õigusvaidlusi igas eluvaldkonnas: 

 • ettekirjutuste, lubade ja teiste haldusaktide seotud küsimustes nõustamine ja esindame;
 • taotluste, selgitustaotluste, märgukirjade, teabenõuete ja teiste dokumentide koostamine;
 • lepingute koostamine ja nõustamine seoses lepingute sõlmimise ja täitmisega seotud küsimustes; 
 • nõustame perekonna, elatise maksmise, suhtluskorra ja teiste laste kasvatamise ja vanemate hooldamise küsimustes;
 • nõustame asendustäitmise, sunniraha ja vahetu sunniga seotud õigusvaidlustes;
 • nõustame teenistussuhte või töölepinguga seotud küsimustes;
 • nõustame üürivaidlustega seotud küsimustes ja üürikomisjonis. 

Eesmärk ja põhimõtted

Hooliva suhtumise aluseks on inimväärikus ja veendumus, et inimene ise juhib ja vastutab oma elu eest. Novellae Õigusbüroo OÜ eesmärk on aidata igaühel tegutseda õiguspäraselt ning rakendada õigust kutse- ja majandustegevuses või avaliku võimu teostamisel. Ärinimi on inspireeritud keiser Justinianuse koodeksi Corpus Juris Civilis kolmandast osast “Novellae Constitutiones”, mille eesmärk oli uuendada ja lihtsustada seni kehtinud õigust. Lähtume järgmistest põhimõtetest: 

 • õigusaktid on vahendid sotsiaalsete, poliitiliste jt eesmärkide saavutamiseks; 
 • õiguse ülesanne on muuta inimese käitumine ettenähtavaks ja arusaadavaks; 
 • inimeste kõik otsused ei ole ega saagi olla õiguse poolt kindlaks määratud;
 • õigusaktid on suunatud õiguse asjatundjatele kutse- või majandustegevuses; 
 • asjatundjate ülesanne on selgitada isikutele õigusakte ja reegleid;
 • hästi toimiv haldus on hädavajalik eluks ja kutse- ja majandustegevuseks;
 • isik peab olema menetlusse kaasatud ja saama tehtud otsusest aru;
 • dokumendid ja menetlus peavad olema lihtsad ja abistama otsustamist;
 • õigusnõustamine peab olema igaühele mõistliku hinnaga kättesaadav.