man raising right hand

õigusnõustamine

Nõustame tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteoasjades ning esindame kohtus ja kohtuvälistes organites. Küsi nõu ja leiame vastuse sinu õiguslikule probleemile. Loe täpsemalt…

Tasuta õigusabi

Aitame saada aru, milles on õiguslik probleem ning kuidas saad ise seda lahendada või kelle poole võiksid pöörduda. Anname esmase õigusliku tagasiside. Loe täpsemalt…

woman in white shirt showing frustration

õigusdokumendid

Koosta kaebus, vaie, ametikiri, hagiavaldus, lepingud jms dokument lihtsalt ja kiirelt. Täida ankeet ja trüki välja või küsi abi juristilt 35,00€ eest. Loe lähemalt…

Asutus

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid abistame järgmistes küsimustes: 

 • nõustamine haldus-, haldussunni- ja vaidemenetluse, järelevalve- ja väärteomenetluses;
 • õigusakti eelnõu ja seletuskirja või muud dokumendi koostamine ning nõustamine õigusloome asjades;
 • haldus-, korrakaitse- ja riigiõiguse valdkonnas õigusalaste ülevaadete ja analüüside koostamine;
 • täienduskoolitused haldus-, riigi- ja korrakaitseõiguse valdkonnas ning veebikursused ametnikele.

Ettevõtja

gray and red industrial machine

Äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teisi ettevõtlusega tegelevaid isikuid abistame järgmistes küsimustes:

 • nõustamine äri- ja majandusõiguse küsimustes ning nendega seotud õiguslikes vaidlustes;
 • ettevõtte äri- ja majandustegevuse dokumentide koostamine ning analüüs ja nõustamine;
 • nõustamine riikliku järelevalve või majandusjärelevalve asjades, sh vaide- ja kohtumenetluses;
 • täienduskoolitused haldus-, korrakaitse ja majandusõiguse valdkonnas ja veebikursused.

Inimene

sad mature businessman thinking about problems in living room

Töötajaid, üürnikke, tarbijad, abikaasasid, omanikke, lepingu pooli ja teisi inimesi abistame järgmistes küsimustes: 

 • nõustame töö- ja teenistusõiguse ja tööohtuse küsimustes ja nendega seotud õigusvaidlustes;
 • nõustame üürnikke ja üürileandjaid üüri- ja rendiküsimustes ja sellega seotud õigusvaidlustes;
 • nõustame tarbijaid jt lepingu pooli lepingute küsimustes ning sellega seotud õigusvaidlustes;
 • nõustame inimesi perekonna- ja pärimisõiguse küsimuste ja sellega seotud õigusvaidlustes. 

right, advocacy, lex
 • Esmane tasuta juriidiline nõustamine (vt SIIT)
 • Juriidiliste dokumentide koostamine (vt SIIT)
 • Õigusnõustamine haldus- või vaidemenetluses.
 • Õigusaktide eelnõude koostamine ja analüüs.
 • Esindamine haldus-, vaide- ja kohtumenetluses.
 • Esindamine kohtus ja nõustamine tsiviilasjades;
 • Kaitsmine väärteomenetluses ja kohtus.
 • Koolitused haldus- ja riigiõiguse valdkonnas.

Aitame sul saada aru probleemist, koostada vajalik dokument ning vajadusel nõustame või esindame õigusvaidluses.


man using dell laptop

Eesmärk ja põhimõtted

Novellae Õigusbüroo OÜ eesmärk on aidata igaühel tegutseda õiguspäraselt ning rakendada õigust õigesti ja asjatundlikult kutse- ja majandustegevuses või avaliku võimu teostamisel. Usume, et …

 • õigusaktid on vahendid sotsiaalsete, poliitiliste jt eesmärkide saavutamiseks – õiguse ülesanne on muuta inimese käitumine ettenähtavaks ja arusaadavaks; 
 • õigusaktid on suunatud õiguse asjatundjatele kutse- või majandustegevuses – asjatundja peab selgitama inimesele õigusakte ja otsuseid lihtsalt ja selgelt;
 • hästi toimiv haldus on hädavajalik eluks ning kutse- ja majandustegevuseks. Isik peab olema menetlusse kaasatud ja saama tehtud otsusest aru;
 • dokumendid ja menetlus peavad olema lihtsad ja abistama otsustamist. Hästi koostatud dokumendid aitavad vältida vaidlusi ning lihtsustavad tegevust;