• Esmane tasuta õigusnõustamine ja -abi (vt SIIT)
 • Õigusalaste dokumentide koostamine (vt SIIT)
 • Asutuste nõustamine haldus- või vaidemenetluses.
 • Õigusaktide eelnõude ja seletuskirjade koostamine.
 • Nõustamine haldus- või vaidemenetluses.
 • Esindamine kohtus haldus- ja tsiviilasjades.

Küsige pakkumist või tutvuge teenuse tingimustega. Vastame 48 tunni jooksul.

Asutus

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud teostavad avalikku võimu seaduse alusel ja kooskõlas riigiõiguse üldpõhimõtetega. Saame olla abiks järgmistes küsimustes: 

 • aitame viia läbi haldusmenetlust, koostada haldusmenetluse dokumente ning haldusakti või toimingu põhjendust;
 • aitame koostada haldussunni rakendamise dokumente ning nõustame haldussunni rakendamisega seotud küsimustes; 
 • aitame viia läbi vaidemenetlust, hinnata antud haldusakti õiguspärasust ja koostada õiguspärast vaideotsust; 
 • aitame koostada halduslepingut, halduslepingu täitmisega seotud dokumente ja halduslepingu lõpetamise dokumente;
 • aitame viia läbi väärteomenetlust, koostada väärteomenetluse dokumente ning menetleja otsust väärteomenetluses; 
 • aitame koostada vastuseid märgukirjadele, selgitustaotlustele, teabenõuetele ja teistele isiku esitatud avaldustele; 
 • esindame asutust vastustajana halduskohtumenetluses, poolena tsiviilkohtumenetluses ning nõustame asutust väärteoasja kohtumenetluses maa- ja ringkonnakohtus;
 • aitame koostada õigustloova akti kontseptsiooni, väljatöötamis-kavatsust, eelnõu ja seletuskirja ning viia läbi kooskõlastamist.

Ettevõtja

Äriühingud ja teised ettevõtjad teostavad enda majandustegevuse vabadust, kuid tagavad sellega töökohad inimestele ning maksutulu laekumise riigile. Saame olla  abiks järgmistes küsimustes:

 • nõustame ettevõtja majandustegevusega seotud nõuete osas ning aitame valmistada ette dokumente nende nõuete täitmiseks;
 • aitame koostada äriühingu või muu eraõigusliku juriidilise isiku asutamise dokumente ning registreerida äriregistris;
 • aitame koostada tegevusloa taotlust majandustegevuse alustamiseks ning esindama tegevusloa taotluse menetluses;
 • aitame koostada majandustegevuse teadet ning esindame vaidluse korral sellega seotud riikliku järelevalve toimingutes;
 • nõustame majandustegevuse järelevalvega seotud küsimustes ning esindame sellega seotud haldusmenetluses; 
 • aitame koostada vaideid haldusorganile või kaebusi halduskohtule ettevõtjale tehtud ettekirjutuste, majandustegevuse keelu või peatamise, tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise või muude riikliku järelevalve meetmete või nende kohaldamise lõpetamisest keeldumise otsuste peale;
 • nõustame ettevõtjat väärteomenetluses ning täitame ettevõtja kaitsja ülesandeid temaga seotud väärteoasjades.

Inimene

Inimesena on meist igaühel õigus elada oma elu enda parima äranägemise järgi, kuni me arvestama teiste õigustega, täidame kohustusi ja järgime seadust. Saame olla abiks järgmistes küsimustes: 

 • nõustame ettekirjutuste, lubade ja teiste haldusaktide ning nendega seotud haldusmenetluse küsimustes, koostame dokumente ja esindame;
 • aitame koostada ja esitada erinevaid taotlusi isiku sünni, surma, elukoha, abielu, lahutamise ja muude eraeluliste küsimuste lahendamiseks;
 • aitame koostada lepinguid ja selgitame inimestele sõlmimiseks esitatud lepingute tüüp- ja eritingimusi; 
 • aitame lahendada lepingute täitmisel ning lõpetamisel tekkinud õiguslikke vaidlusi lepitus- ja kohtumenetluses;
 • nõustame perekonna, elatise maksmise, suhtluskorra ja teiste laste kasvatamise ja vanemate hooldamise küsimustes;
 • nõustame haldussunni (sunniraha, asendustäitmise ja vahetu sunni) rakendamisel tekkinud õigusvaidlustes;
 • nõustame töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise, distsiplinaar- ja varalise vastutuse küsimustes; 
 • nõustame väärteomenetluse küsimustes, aitame kaebuse koostamisel  lahendi peale ning täidame kaitsja ülesandeid;
 • selgitame täitemenetluses isiku õigusi ja kohustusi, esindame isikut täitemenetluses ja aitame vaidlustada kohtutäituri tegevust; 
 • aitame inimest muudes õigusvaidlustes.

Eesmärk ja põhimõtted

Hooliva suhtumise aluseks on inimväärikus ja veendumus, et inimene ise juhib ja vastutab oma elu eest. Novellae Õigusbüroo OÜ eesmärk on aidata igaühel kasutada õigusakte õiguspäraselt enda käitumises, kutse- ja majandustegevuses või avaliku võimu teostamisel. Ärinimi on inspireeritud keiser Justinianuse koodeksi Corpus Juris Civilis kolmandast osast “Novellae Constitutiones”, mille eesmärk oli uuendada ja lihtsustada seni kehtinud vana õigust. Lähtume järgmistest põhimõtetest: 

 • õigusaktid on vahendid sotsiaalsete, poliitiliste jt eesmärkide saavutamiseks; 
 • õiguse ülesanne on muuta inimese käitumine ettenähtavaks ja arusaadavaks; 
 • inimeste kõik otsused ei ole ega saagi olla õiguse poolt kindlaks määratud;
 • õigusaktid on suunatud õiguse asjatundjatele kutse- või majandustegevuses; 
 • asjatundjate ülesanne on selgitada isikutele õigusaktide ja reegleid;
 • hästi toimiv haldus on hädavajalik eluks, kutse- ja majandustegevuseks;
 • isik peab olema menetlusse kaasatud ja saama tehtud otsusest aru;
 • õigusnõustamine peab olema igaühele mõistliku hinnaga kättesaadav.