HALDUSAKT (ÜLDINE)

Haldusakt on haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalikõiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt (HMS § 51 lg 1). Haldusakti võib anda ka taotluse või muu lahendatava küsimuse osaliseks reguleerimiseks (osahaldusakt; HMS § 52 lg 1 p 1) või õiguslikku tähendust omava asjaolu tuvastamiseks (eelhaldusakt; HMS § 52 lg 1 p 2). 

Haldusaktis lahendatav õiguslik küsimus on selle haldusakti põhiregulatsioon. Põhiregulatsioon peab üheselt ja selgelt määratlema, millised õigused või kohustused haldusaktist tekivad, lõppevad või muutuvad. Inimene peab haldusakti regulatsiooni lugedes ilma muid õigusakte teadmata saama aru, mida ta tegema peab, mida teha ei tohi või milline õigus tal on. Lisaks põhiregulatsioonile võib haldusaktil olla ka kõrvaltingimusi. Haldusakti kõrvaltingimus on (HMS § 53 lg 1):  1) haldusakti kehtivusaja piiramine kindlaksmääratud tähtpäevast või tulevikus aset leida võivast sündmusest lähtudes;  2) haldusakti põhiregulatsiooniga seotud lisakohustus;  3) lisatingimus haldusakti põhiregulatsioonist tuleneva õiguse tekkimiseks;  4) haldusakti hilisema muutmise, kehtetuks tunnistamise või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse jätmine. Kõrvaltingimuse võib kehtestada, kui see on seaduses sätestatud, selleta tuleks haldusakt jätta andmata või haldusakt antakse kaalutlusõiguse alusel (HMS § 53 lg 2). 

Järgnevalt täida kõik ankeedi väljad. Kui väljale vastavaid andmeid pole, siis lisa paar tühikut või vali tühi variant. 

Haldusakt peab olema selge ja üheselt mõistetav (HMS § 55 lg 1) ning reeglina kirjalikus vormis (HMS § 55 lg 2) ja põhjendatud (HMS § 56). Haldusakti põhjenduses tuleb märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus (HMS § 56 lg 2). Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud (HMS § 56 lg 3). 

Haldusakt jõustub isikule teatavaks tegemisest või kätte toimetamisest (HMS § 61 lg 1). Haldusakt tehakse menetlusosalisele teatavaks vabas vormis (HMS § 62 lg 1) või toimetatakse kätte HMS § 25 - § 32 sätestatud korras. Haldusakt tuleb toimetada kätte isikule, kelle õigusi haldusaktiga piiratakse või kellele pannakse haldusaktiga täiendavaid kohustusi (HMS § 62 lg 2 p 1), kelle kahjuks tunnistatakse kehtetuks või muudetakse varasem haldusakt (HMS § 62 lg 2 p 2) ning kelle taotlus haldusakti andmiseks jäetakse rahuldamata (HMS § 62 lg 5).