ecommerce, selling online, online sales-2140604.jpg

Müügitingimused

Müügitingimused on määratud kindlaks Novellae Õigusbüroo OÜ (registrikood 14901600, telefon +372 5531110; e-postiaadress info@novellae.eu; veebileht www.novellae.eu) poolt veebilehe www.novellae.eu kaudu teenuste ja kaupade, sh veebiõppe kursused ja õppematerjalid, tasu eest või tasuta pakkumiseks.

I. 
ÜLDTINGIMUSED

1.1.      Müügitingimused määravad kindlaks klienti ja ettevõtte vahelised suhted ettevõtte pakutavate teenuste tellimisel, e-poe kasutamisel ja e-õppes osalemisel, kui õigusaktides ei ole määratud kindlaks teisiti. Õigusteenuse osutamise tingimused on määratud kindlaks õigusteenuse lepingus. Muude teenuste tingimused on määratud kindlaks selle teenuse kohta sõlmitavas lepingus.

1.2.      Kõigile ettevõtte osutatavatele teenustele, e-poe kaudu müüdavatele kaupadele ja teenustele ning e-õppe kaudu pakutavatele kursustele, sh tasuta teenustele ja kaupadele, kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning õigusvaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes. Kõik e-poes pakutavad kaubad ja teenused on suunatud Eesti Vabariigi turule (teenused ei ole suunatud teise riigi ega rahvusvahelisele turule, isegi kui Eestis asuva veebilehe kaudu on need ülemaailmselt kättesaadavad). Teenuse osutamise ja kauba üleandmise koht on Eesti Vabariigi territoorium, isegi kui klient füüsiliselt asub kauba soetamise või teenuse saamise hetkel asub mujal.

1.3.      Müügitingimustes kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1) isikuandmed – ettevõttes majandustegevuse käigus töödeldavad isikuandmed;  2) ettevõte – Novellae Õigusbüroo OÜ veebislehe teenused, e-pood ja e-õpe;
3) klient – teenuseid kasutav füüsiline või juriidiline isik, e-poe ja e-õppe klient;    4) e-pood – https://www.novellae.eu/pood/ kättesaadav veebipood;
5) e-õpe – https://www.novellae.eu/courses/ kättesaadav veebikursused;
6) õpilane – veebikursusele õpilasena registreerinud füüsiline isik;
7) lektor – veebikursuse koostanud füüsiline isik või veebikursuse juhendaja.

1.4.      Füüsiline isik, eraõiguslik juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik võib saada kliendiks
a) õigus- või muu teenuse tellimisega e-poest;
b) e-poest kauba või teenuse tellimisega või
c) e-õppekursusele õpilasena registreerumisega.
Juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus loetakse kliendiks, kui teenuse tellib ja lepingu sõlmib, e-poest tellib kauba või teenuse või e-õppes registreerub kursusele inimene, keda juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus kasutab püsivalt enda majandus- või kutsetegevuses või avaliku võimu teostamisel.

1.5.      Klient on kohustatud hoidma oma kontole sisselogimise andmeid (juurdepääsuandmeid) ja mitte avaldama neid kõrvalistele isikutele. Klient võitab kogu vastutuse juurdepääsuandmete lekkimise, oma konto andmete väärkasutamise või ebaseadusliku kasutamise eest, sealhulgas juhtudel, kui tema kontot kasutavad kõrvalised isikud tellivad teenuseid või tekitavad kahju. Ettevõte annab endast parima, et kliendi juurdepääsuandmed oleksid kaitstud ja kõrvalisel isikul puuduks juurdepääs kliendi kontole, sh arendab esimesel võimalusel välja ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil juurdepääsu võimaldamise.

II
Müügi tingimused

1. 
Lepingu tingimused

2.1.      E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. E-poes on märgitud hinnad koos käibemaksuga. Arvel tuuakse hind välja ühiku- ja koguhinnana, käibemaks ja tasumisele kuuluv hind kokku.

2.2.      E-poes võetakse vastu makseid eurodes. E-poes on võimalik maksta arve pangakonto kaudu. E-pood ei valmista makset ette, vaid üksnes suunab isiku sooritama ülekannet pangas. Ülekande andmed sisestab klient ning saaja, pangakonto, summa, selgituse ja viitenumbri õigsuse eest maksekorraldusel vastutab klient.

2.3.      Kaubad toimetatakse kliendile kätte sõltuvalt kauba liigist järgmiselt:
1) trükised ja teavikute väljatrükid – posti teel pakiautomaati või aadressile;
2) e-raamatud ja veebiväljaanded – allalaadimisena või elektronposti kaudu;
3) muud kaubad (tarbeeseme, meened vms) – sõltuvalt asja omadustest.

2.4.      Teenused toimetatakse kliendile kätte järgmiselt:
1) veebikursused ja teised e-kursused – kliendi õpilaseks registreerimisega;
2) ettemakstud õigusnõustamine vms teenus – kliendiga võetakse e-posti, Skype või telefoni teel ühendust või lepitakse kokku kokkusaamises. Teenust osutatakse vastavalt kokkuleppele e-posti, Skype või telefoni teel, kokkusaamisel kliendiga või menetlustoimingul, istungil või muul kokkusaamisel osalemisega.

2.5.      Klient kannab kauba või teenuse kohaletoimetamise või osutamisega seotud kulud lisaks kauba või teenuse hinnale. Kui kaupa või teenust ei osutata allalaadimise, e-posti saatmise või veebikursusele registreerimisega, siis tasub klient kauba kättetoimetamise või teenuse osutamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kui see on võimalik, siis kuvatakse kauba kättetoimetamise tasu kliendile tellimuse vormistamisel (nt kindla hinnaga posti- või kullerteenuse hind). Muul juhul teavitab ettevõtja klienti kauba kättetoimetamise või teenuse osutamise ligikaudsest kulust enne kauba kättetoimetamist või teenuse osutamist.

2.6.      Maksetähtaeg on 7 päeva tellimuse vormistamisest. Kui klient ei ole maksetähtaja jooksul kauba või teenuse eest tasunud, siis võib ettevõtja tellimuse ühepoolselt tühistada või, kui tellimus on juba täidetud, asuda võlga sisse nõudma. Ettevõtja võib kasutada võla sissenõudmiseks inkasso teenuseid ning klient on kohutatud hüvitama inkassoteenuse tasu, v.a kui võlg oli tekkinud ettevõtja või kõrvalise isiku süül.

2.7.      Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Muudatused müügihinnas ei mõjuta reeglina enne muudatuse tegemist esitatud tellimusi. Kui tellimus on esitatud teenusele kestvusega üle kolme kuu, siis võib ettevõtja alates müügihinna muutumise hetkest kohaldada uut müügihinda. Ettevõtja peab teavitama klienti uue müügihinna kohaldamisest. Uue müügihinna kohaldamisel on kliendil õigus lepingust taganeda.

2.8.      Kauba või teenuse täpne kirjeldus sisaldub e-poe teenuse kirjelduses. Kauba või teenuse kirjeldust käsitletakse kutsena pakkumuse esitamiseks. Kui pakkumuses ja nõustumuses ei ole määratud kindlaks kauba või teenuse muid tingimusi, siis loetakse leping sõlmituks e-poes määratud kauba või teenuse tingimustel. See ei takista ettevõtjal kaupu ja teenuseid edasi arendada (eriti veebikursusi, veebiväljaandeid ja muid kaupu ja teenuseid, mis on olemuselt ajalises arenemises).

2.
Õpilase tingimused

2.9.      Veebikursusel osalemiseks peab õpilane registreerima ennast kursusele ning tasuma kursusel osalemise tasu. Tasuta veebikursusel osalemiseks peab õpilane registreerima ennast veebikursusele.

2.10.    Veebikursusele registreerimiseks peab õpilane, kellel ei ole kasutajat, enne registreerima kasutaja. Kasutaja registreerimiseks tuleb minna veebilehele https://www.novellae.eu/student-registration/ ning määrata enda kasutaja ja parooli.

2.11.    Registreerinud õpilane siseneb https://www.novellae.eu/dashboard-2/ kaudu õpilase töölauale. Töölaual näeb õpilane enda kursuste andmeid ja saab registreeruda uutele kursustele.

2.12.    Õpilane ei või juurdepääsuõigusi anda edasi teisele isikule ega lubada kursusele siseneda teistel isikutel. Õpilane ei või kursuse materjale kursusest välja kopeerida ega printida ega jagada teistele isikutele. Teisele isikule juurdepääsuõiguse andmise, materjalide väljasalvestamise või trükkimise või nende edasiandmise korral teisele isikule on õpilane kohustatud maksma leppetrahvi 5000,00 EUR iga sellise rikkumise eest.  

2.13.    Õpilasel on õigus saada läbitud kursuse kohta tunnistus. Tunnistuse saamise tingimused määratakse kindlaks veebikursuse tingimustes. Kui veebikursusel on juhendaja, siis väljastab tunnistuse juhendaja, märkides sellele individuaalse tagasiside. Automaatse veebikursuse korral on õpilasel õigus trükkida süsteemist välja kursuse lõpu tunnistuse.

3.
Lektori tingimused

2.14.    Veebikursuse koostamiseks ja juhendamiseks peab lektor registreerima ennast veebilehel https://www.novellae.eu/instructor-registration/ ning sõlmima ettevõttega käsunduslepingu kursuste läbiviimiseks. Kursuse koostamise ja tasustamise tingimused määratakse kindlaks Lektori ja ettevõtte vahel sõlmitavas käsunduslepingus. Kui lektor registreerib ennast kasutajaks enne käsunduslepingu sõlmimist, loetakse registreerimisega käsundusleping sõlmituks.

2.15.    Registreerinud lektor siseneb https://www.novellae.eu/dashboard-2/ kaudu lektori töölauale. Töölaual näeb lektor enda kursuste andmeid ja saab luua uue kursuse.

2.16.    Lektor ei või juurdepääsuõigusi anda edasi teisele isikule ega lubada enda andmatega siseneda kursusele teistel isikutel (lektor määrab, kes saavad kursusele siseneda registreeritud õpilaste või lektoritena). Lektori loodud veebikursuse materjalide varalised õigused kuuluvad ettevõtjale vastavalt autorilepingu tingimustele. Teisele isikule juurdepääsuõiguse andmise, materjalide väljasalvestamise või trükkimise või nende edasiandmise korral teisele isikule on õpilane kohustatud maksma leppetrahvi 5000,00 EUR iga sellise rikkumise eest.  

2.17.    Kui lektor viib veebiõppe läbi juhendatud kursusena, siis väljastab ta kursuse läbinud õpilastele tunnistused. Kui õpilane on sooritanud ülesandeid, mida lektor on isiklikult hinnanud (nt esseed, analüüsid vms), siis annab ta koos tunnistuse väljastamisega õpilasele tagasiside soorituse kohta.

2.18.    Ettevõtja töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses ja võlaõigusseaduses käsundisaaja isikuandmete töötlemise tingimustega. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on lektoriga sõlmitud käsunduslepingu täitmine, käsunduslepingust tulenevate maksu-, raamatupidamis- ja teiste kohustuste täitmine ja õigusvaidluste lahendamine. Kui õigusaktidest või lepingust ei tulene teisiti, siis töötleb ettevõte lektori isikunime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, pangakonto andmeid, haridus- ja teenistuskäigu ja teisi eluloolisi andmeid (sh ETIS-es avalikustatud andmeid teadustöö ja publikatsioonide kohta), lepingu täitmisega seotud andmeid ja pooltevahelise suhtlusega seotud andmeid.  

III
TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.      Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi ja vormistada tellimus.

3.2.      Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda maksekorraldusega pangas.

3.3.      Leping jõustub alates tasu laekumisest ettevõtja arvelduskontole. Kui ettevõtja on võimaldanud kliendil registreerida kursusele, laadida alla elektrooniline teavik või saada juurdepääs veebiteavikule, siis jõustub leping alates registreerimise, allalaadimise või juurdepääsu võimaldamisest ning klient ei saa lepingust taganeda.

3.4.      E-poes sooritatud tellimusi käsitletakse automaatselt või ettevõtte töötaja poolt käsitsi. Automaatselt käsitsetav kaup või teenus toimetatakse kliendile kätte hiljemalt 1 tunni jooksul tellimuse esitamisest. Töötaja poolt käsitsi käsitsetav kaup või teenus lähetatakse kliendile hiljemalt 48 tunni jooksul tellimuse esitamisest.

3.5.      Kui tellitud kaupa või teenust ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

IV
KOHALETOIMETAMINE

4.1.      Peale müügilepingu sõlmimist saadetakse tellitud digitaalne kaup või teenus kliendile hiljemalt 1 tunni jooksul e-postiga. Allalaetava kauba või teenuse korral saadetakse e-postiga allalaadimise viide. Digitaalse teaviku korral saadetakse kliendi e-postile teavik manusena või selle allalaadimislink või juurdepääsuvahendid (kasutajanimi, salasõna vms). Juurdepääsu võimaldamisel saadetakse kliendi e-postile kliendi kasutajanimi, salasõna või muud -vahendid.

4.2.      Klient peab märkima tellimusse õige nime, isikukoodi ja e-postiaadressi. Ettevõtja ei vastuta kauba või teenuse tarnimise häirete eest, mis on tingitud isikunime, isikukoodi või e-postiaadressi puudulikust märkimisest või märkimata jätmisest. Kui valesti märgitud isikunime, isikukoodi või e-postiaadressi tõttu ei ole võimalik teenust osutada ning puudusi ei ole võimalik tehnilistel põhjustel võimalik, siis ei ole ettevõtja kohustatud uut kaupa või teenust tasuta andma.

4.3.      Kui klient on ettevõtjalt saadud arve maksnud, kuid juurdepääsu kaubale või teenusele pole saanud 24 tunni jooksul, siis palub ettevõtja edastada maksekorralduse e-postiga aadressile info@novellae.eu või helistada telefonil +372 5531110.

V
TAGANEMISÕIGUS

5.1.      Pärast e-poest tellitud kauba kättesaamist on kliendil õigus lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või majandus- ja kutsetegevuses osalev füüsiline isik.

5.2.      Taganemisõigus ei kohaldu järgmistele kaupadele ja teenustele:
1) digitaalsed raamatud, väljaanded või muud veebiteavikud;
2) füüsilised raamatud ja teised teavikud ja e-raamatu väljatrükid;
3) juhendajaga veebikursused ning juhendajata veebikursused;
4) e-poe vahendusel tellitud õigusnõustamine ja teised teenused.

5.3.      Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

5.4.      Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, ei ole kliendil taganemisõigust või on ettevõtjal õigus ühepoolselt alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

5.5.      Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressile info@novellae.eu 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama ettevõtjale tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

5.6.      Ettevõtja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud. Ettevõtja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

5.7.      Kui klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.8.      Ettevõtjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt tagasi kaup või teenus, kui kauba või teenuse hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna ning klient ei ole nõus maksma märgitud hinna ja turuhinna vahet.

5.9.      Ettevõtja edastab kliendi isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

VI
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1.      Kui kliendil on ettevõtja osas pretensioone, tuleb need saata e-postiga aadressile info@novellae.eu või helistada telefonil +372 5531110.

6.2.      Kui klient ja ettevõtja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole kaebusega ettevõtja suhtes (vt https://www.ttja.ee/et/tarbijale/tarbija-oigused-ja-kohustused-0 ). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine Tarbijavaidluste komisjonis on tasuta.

6.3.      Tarbijavaidluste komisjoni pole pöördumine ei võta kliendilt õigust pöörduda õigusvaidluse lahendamiseks hagiga maakohtusse tsiviilkohtumenetluse korras.

VII
ISIKUANDMED

7.1.      Teenuste osutamiseks töötleb ettevõte kliendi isikuandmeid. Isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27.04.2016 määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Töödeldakse järgmisi isikuandmeid:
1) lepingu alusel teenuse osutamisel töödeldakse järgmisi isikuandmeid:
a) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja koht;
b) kontaktandmed: postiaadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
c) pangakonto andmed (kontonumber, panga nimi; SWIF/BIC-kood);
d) asutuse või ettevõtte ärinimi, registrikood. kontakt- ja pangaandmed;
e) kliendi konto kaustajanimi ja salasõna ning kliendi logiandmed;
f) andmed kaupade ja teenuste ostmise, ostude arvu, kulutatud rahasumma, ostude arvu, kasutades eripakkumisi ja / või kampaaniaid, kupongi, andmeid saabunud infolehtede avamise kohta, andmed kliendi vaadatud kaupade, nende liikide kohta, kliendi hinnatud toodete info, nende tüüp (kliendi müügiinfo).

7.2.      Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärk on kvaliteetse ja kliendi huvidele vastava õigus- või muu teenuse osutamine, kliendi isikusamasuse tuvastamine ja lepingu täitmise tagamine või õigusvaidluse lahendamine.

7.3.      Ettevõte võib kasutada kliendi isikuandmeid (telefon, e-post) otseturunduse eesmärgil üksnes juhul, kui klient on andnud selleks selge ja ühemõttelise nõusoleku. Klient võib igal ajal võtta tagasi nõusoleku enda andmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil ja ettevõte on kohustatud hiljemalt kahe nädala jooksul nõusoleku tagasivõtmisest eemaldama kliendi otseturunduse postitusnimekirjast.

7.4.      Klient kohustub esitama enda tegelikud ja täielikud isikuandmed. Esitatud andmete muutumise korral peab klient muutma või täiendama enda andmed kontol või teatama sellest e-posti aadressil info@novellae.eu.

7.5.      Klient omandab isik õiguse saada regulaarselt ettevõtte pakutavaid teenuseid ja kaupu soodustingimustel ning saada aja- ja asjakohast teavet, mida ettevõte enda klientidele pakub (õigusuudised, -ülevaated ja -analüüsid, soodustused ja teenuste muudatused jms).

7.6.      Eelnimetatud aja- ja asjakohast teavet saavad ainult kliendid, kes on andnud nõusoleku isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil – klientidele saadetavates infokirjades ei eristata ärilisi teadaandeid infoteenustest (õigusuudised, -ülevaated ja -analüüsid ning muu õigusinfo).

7.7.      Kui klient nõustub isikuandmete töötlemisega isiklike pakkumiste ja kohandatud õigusinfo saamise eesmärgil (profileerimine), võidakse täiendavate eelistena pakkuda isikupärastatud pakkumisi ja kampaaniaid.

7.8.      Kui klient on nõustunud küpsiste või muu sarnase tehnoloogia kasutamisega, võib ettevõte saata isikupärastatud pakkumisi, kasutades nende tehnoloogiate abil kogutud andmeid. Samuti võib ettevõte hallata teavet, mis on seotud kliendi veebilehe („Kasutusandmed”). Kasutusandmed võivad sisaldada kasutaja IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, ümbersuunamisallikat, veebisaidi külastuse kestust, vaadatud veebilehti, veebisaidi sirvimisteid ja teavet saabuvate infolehtede lugemise kohta. Klient võib igal ajal keelduda pakkumiste saamisest info@novellae.eu.

7.9.      Kliendi isikuandmeid säilitatakse 2 aastat alates kliendi viimasest sisselogimisest kontole, et ettevõttel oleks tõendusmaterjali vaidluse korral või õigusnõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks. Kliendi andmeid võidakse pikemat aega säilitada, kui selline säilitamine on vajalik ettevõttele juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt kohustus säilitada lepinguid ja raamatupidamise algdokumente). Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumisel hävitatakse kliendi andmed, kui seaduse järgi ei ole kohustust neid arhiveerida.

7.10.    Kliendil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, taotleda nende andmete parandamist, kustutamist, ümbertõstmist, mitte nõustuda nende töötlemisega, tühistada antud nõusolekuid ja ka teised andmesubjektide õigused kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 12 – 22.

VIII
AUTORIÕIGUSED

8.1.      Ettevõte on kõigi kaupade ja teenuste osaks olevate teoste autoriõiguste omanik. Teose või veebikursuse autori isiklikud õigused kuuluvad teose loonud isikule või lektorile, kui seadusest või lepingust autori või lektoriga ei tulene teisiti.

8.2.      Kauba või teenuse tellimisega saab klient õiguse kasutada või käsutada asja või kasutada teenusest tulenevat kasutuseelist, kuid ei saa autoriõiguste omanikuks. Ettevõtja säilitab kõik autori varalised ja mittevaralised õigused.

8.3.      Kui klient soovib teost tõlkida, kohandada, ühendada või teha tuletatud teost või kasutada muud autori varalist õigust, siis saab seda teha üksnes ettevõtja nõusolekul. Nõusoleku saamiseks tuleb saata taotlus e-posti aadressil info@novellae.eu või helistada telefoni numbril +372 5531110 litsentsilepingu sõlmimiseks.

IX
LÕPPSÄTTED

9.1.      Pooled võivad leppida konkreetsel juhul kokku müügitingimustest erinevates tingimustes. Erinevad tingimused ei või olla diskrimineerivad. Erinevaid tingimusi kohaldatakse üksnes lepingule, mille suhtes need on konkreetselt kokku lepitud.

9.2.      Pooled lähtuvad lepingu täitmisel hea usu põhimõttest. Hea usu põhimõtte kohaselt väljendavad pooled ausalt, otsekoheselt ja selgelt oma õiguslikud huvid ja eesmärgid, neile teadaolevad asjaolud ja tõendid ning teevad vastastikku koostööd parima võimaliku tulemuse saavutamiseks. Kui midagi jääb selgusetuks, siis küsitakse ja täpsustatakse vastastikku.

9.3.      Ettevõte seab eesmärgiks pakkuda kliendile võimalikult kvaliteetset õigus- ja muud teenust, õppematerjale ja e-kursusi, millest kliendil oleks tegelikult kasu. Klient väljendab lepingu täitmisel võimalikult selgelt oma tegelikke vajadusi, huve ja eesmärke, avaldab kõik andmed ja esitab tõendid, mis tal teenusega seoses on.