asian water monitor, animal, wildlife

Privaatsuspoliitika

I
ÜLDSÄTTED

1.1.      Novellae Õigusbüroo OÜ (edaspidi ettevõte) kohustub hoidma ja austama kliendi privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.12.2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning selle rakendamiseks antud õigusaktidele.

1.2.      Isikuandmete vastutav töötleja on Novellae Õigusbüroo OÜ (registrikood 14901600, telefon +372 5531110; e-postiaadress info@novellae.eu; veebileht www.novellae.eu) poolt veebilehe www.novellae.eu.

II
ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

2.1.      Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel alustel ja eesmärkidel:

andmed

alus

eesmärk

tähtaeg

säilitamine

1) kliendi nimi ja isikukood (või sünniaeg ja koht);

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

tuvastada kliendi isik lepingu sõlmimisel või selle täitmise käigus

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

arhiveerimine 7. aastat

2) kliendi kontaktandmed, sh postiaadress, telefoninumber ja e-postiaadress, Skype jt;

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

a) lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ühenduse võtmine ja teabe andmine;

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

kustutamine

GDPR art 6 lg 1 p a – nõusolek

b) edastada kliendile otsepostitusi ja õigusuudiseid, -ülevaateid jms teavet

nõusoleku tagasi võtmiseni

kustutamine

3) kliendi pangakonto andmed (number, panga nimi, BIC-koot jt)

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

lepingu sõlmimisel ja täitmisel maksete tegemine ja vastuvõtmine

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

arhiveerimine 7. aastat

4) kliendi konto kasutajanimi, salasõna ja kliendi logiandmed

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

lepingu täitmise käigus turvalisuse tagamine ja kuritarvituste ennetamine

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

kustutamine

5) kliendi müügiinfo, sh ostud, makstud tasu, võlgnevus jt;

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

määrata kindlaks kliendi õigused, kohustused, võlgnevus ja vastutus jms;

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

arhiveerimine 7. aastat

6) lektori isikunimi ja -kood, kontakt- ja pangakonto andmed;

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

tuvastada lektori isik, pidada temaga ühendust ja teha makseid;

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

arhiveerimine 7. aastat

7) lektori haridus-ja teenistus­käigu ja eluloolised andmed;

GDPR art 6 lg 1 p b ja c

hinnata lektori usaldusväärsust ja sobivust, tagada e-õppe kvaliteet;

lepingu ja õigus­kaitse lõppemiseni

arhiveerimine 7. aastat

2.2.      Isikuandmeid kasutatakse lepingu täitmiseks ja lepingu täitmisest tulenevate maksu- raamatupidamis-, statistiliste ja muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

2.3.      Isikuandmeid võib kasutada ka lepingust tulenevate nõuete esitamiseks ning sellest tulenevat vaidluste lahendamiseks.

III
ISIKUANDMETE EDASTAMINE

3.1.      Ettevõtte veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda pank ja makseteenusepakkujad. Ettevõte annab pangale või makseteenusepakkujale kliendi andmed, mis tulenevad kliendi lepingust, mil see on vajalik maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.

3.2.      Ettevõte võib edastada isikuandmeid teistele teenusepakkujatele teenuste osutamiseks (nt postiteenus, kullerteenus, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, andmekaitseametniku teenuste pakkujad).

3.3.      Ettevõte kasutab ainult selliseid teenuseosutajaid, kes on juurutanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagaksid andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme vähemalt käesoleva privaatsuspoliitikaga võrreldaval määral.

3.4.      Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või seaduse alusel avaliku võimu ülesannete täimise käigus võib ettevõttes töödeldavatele isikuandmetele olla juurdepääs maksuhalduril, majandushaldusorganil, korrakaitseorganil, uurimisasutuse ametnikul, kohtuvälise menetleja ametnikul, kohtul või muul avaliku võimu teostajal.

IV
ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

4.1.      Ettevõte säilitab isikuandmeid kuni lepingust tuleneva kohustuse, mille täitmiseks isikuandmed koguti, täitmiseni või lepingu lõppemiseni.

4.2.      Seaduses sätestatud maksuarvestuse, raamatupidamise või muu kohustuse täitmiseks säilitab ettevõte isikuandmeid kuni seaduses sätestatud tähtpäeva saabumiseni.

4.3.      Kui seadusest ei tulene isikuandmete või neid sisaldava dokumendi arhiveerimise kohustust, siis isikuandmed ja neid sisaldavad dokumendid hävitatakse.  

V
TURUNDUSS
ÕNUMID

5.1.      Kliendi nõusolekul edastab ettevõte kliendile e-posti teel õigusuudiseid, turundussõnumeid, teenusejuhiseid ja muud teenustega seotud teavet (turundussõnumid). Klient võib igal ajal loobuda turundussõnumitest, saates sõnumi info@novellae.eu.

5.2.      Kui klient on loobunud turundussõnumitest, siis eemaldatakse ta hiljemalt kahe nädala jooksul postitusnimekirjast.

VI
KLIENDI ÕIGUSED

6.1.      Privaatsuspoliitikas antakse ülevaade isikuandmete kaitse üldmääruse õiguste kaitse põhiaspektidest. Täieliku ülevaate saamiseks peab klient tutvuma õigusaktidega.

6.2.      Kliendil on isikuandmete kaitsega seoses õigus:
1) saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;
2) tutvuda enda isikuandmetega, mida ettevõte säilitab;
3) nõuda enda isikuandmete, mida ettevõte säilitab, parandamist;
4) nõuda enda isikuandmete, mida ettevõte säilitab, kustutamist;
5) nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist ettevõtte poolt;
6) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta ettevõttes;
7) keelata isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil;
8) nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele ettevõtjale;
9) võtta tagasi nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks;
10) esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile.

6.3.      Kliendi isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes küsimustele vastamiseks, võtke ettevõttega ühendust e-posti aadressil info@novellae.eu.

6.4.      Kliendil on õigus saada kinnitus, kas ettevõte töötleb tema isikuandmeid või mitte. Kui ettevõte töötleb kliendi isikuandmeid, on kliendil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Kliendile esitatakse töödeldavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Seda õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.

6.5.      Ettevõttel on õigus keelduda esitamast kliendile töödeldavaid andmeid, kui on tuvastatud õigusaktides nimetatud asjaolud, mille korral isikuandmeid ei esitata.

6.6.      Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

6.7.      Isikuandmete kustutamise õigust on, kui:
1) andmed ei ole enam vajalikud eesmärkide saavutamiseks;
2) klient võtab tagasi nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
3) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;
4) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
5) isikuandmed peavad olema õigusaktide järgi kustutatud.

6.8.      Kliendi õigusi võib piirata, kui see on vajalik:
1) õigusvaidluse lahendamiseks;
2) see on nähtud ette seaduses;
3) õigusrikkumise tõkestamiseks;
4) teise isiku õiguste kaitsmiseks;
5) oluliste avalike huvide kaitseks.

6.9.      Õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta. Seda õigust saate kasutada ükskõik mis eesmärgil ja põhjustel, mis on seotud konkreetse olukorraga, kuid vaid sellises ulatuses, mil me kasutame andmeid meie või kolmandate isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete ja (või) meie õigustatud nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

6.10.    Kliendil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kelleks on Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; http://www.aki.ee/).

VII
K
ÜPSISTE KASUTAMINE

7.1.      Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse kliendi arvutisse ja mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemise kogemust. Külastades või kasutades ettevõtte veebilehte, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.

7.2.      Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid nende abil töödeldavad isikuandmed võivad olla seostatud kliendi arvutikasutusega või muu seadme kasutusega, sealhulgas ka veebilehtede külastamisega ja muu küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

7.3.      Teenuseosutajate küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest ei võta meie endale mis tahes vastutust.

VIII
LÕPPSÄTTED

8.1.      Ettevõte võib privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta ja ajakohastada.

8.2.      Oluliste muudatuste tegemisel teavitab ettevõte klienti veebilehe kaudu või e-posti teel, et kliendil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkab ettevõtte veebilehe ja teenuste kasutamist.