TAOTLUS/AVALDUS

Taotlus või avaldus on kõige levinum dokumendi liik mida esitatakse nii töö- kui teenistusalastes suhetes, kui ka haldusmenetluses menetluse alustamiseks või menetlusküsimuses. Nimetust "avaldus" kasutatakse tavaliselt asutuse või ettevõtte sisestes küsimustes, näiteks puhkuseavaldus, lahkumisavaldus jms. Seevastu nimetust "taotlus" kasutatakse peamiselt haldusmenetluses nii menetluse algatamiseks (näiteks taotletakse haldusakti andmis, haldustoimingu sooritamist või halduslepingu sõlmimist) kui ka menetluslikes küsimustes (näiteks taotlus istungi korraldamiseks, taotlus menetlustoimingu aja muutmiseks, taotlus tunnistaja ülekuulamiseks vms). See, millist nimetust kasutatakse, ei omaõiguslikku tähendust. Avaldus ei ole märgukiri ega selgitustaotlus - nende lahendamine on reguleeritud MSVS ja lahendamiseks aega 30 päeva - vaid konkreetse otsuse tegemisele suunatud tahteavaldus.

Esitatud avalduse või taotluse peab adressaat vastu võtma ja registreerima. Vastamise tähtaeg sõltub sellest, milline on taotluse või avalduse sisu. Töö- või teenistussuhtega seotud avaldustele vastatakse tavaliselt mõne päeva või nädala jooksul, kuigi kindlat vastamise aega ei ole seaduses reeglina sätestatud. Haldusmenetluse algatamiseks esitatud taotlusele vastamisel ei ole ka üldjuhul kindlat tähtaega kindlaks määratud, kuid tavaliselt lahendatakse taotlused 30 päeva jooksul (eriseadustes võivad olla nähtud ette teised tähtajad). Reeglina tuleb taotlus lahendada mõistliku aja jooksul. Mõistlik aeg sõltub sellest, kui keeruline on lahendatav küsimus, kui palju andmeid ja tõendeid on vaja koguda ning kas asja lahendamiseks on vaja teha ekspertiise - mida keerulisem on lahendatav juhtum, seda pikem on ka selle lahendamise mõistlik aeg.