Tasuta õigusnõustamine

Sul on õiguslik probleem, aga pole julgust või tahtmist pöörduda advokaadi- või õigusbüroo poole tasulise õigusteenuse tellimiseks. Aitame sul aru saada, milles on probleem ja mida saaksid kõigepealt ise teha enda probleemi lahendamiseks.

Helpful-kids-boy-pulling-up-rollerskating-brother-by-Pahis-500x-istock-min

Tasuta esmane konsultatsioon võimaldab Sul mõiste paremini asja õigusliku probleemi ja valida sobiv lahendus. Aitame sind järgmiselt:

– milles seisneb asja õiguslik probleem;
– millistest õigusaktidest pead lähtuma;
– millised õiguskaitsevahendeid kasutada;
õige kohtuväline või kohtumenetlus;
milliseid dokumente pead kellele esitama?

Tasuta nõustamine hõlmab kuni 30 minutit suulist nõustamist või e-posti teel vastamist õiguslikus küsimuses. Tasuta nõustamine ei pruugi lahendada Teie probleemi, kuid aitab sellest aru saada ning õigesti planeerida edasist tegevust. Aitame Teid järgmiste küsimustega: a) milles seisneb õiguslik probleem ja millised on üldse võimalikud õiguskaitse võimalused; b) millisesse kohtusse või kohtuvälise menetleja poole peata pöörduma; c) mida saate teha ise ja millist õigusabi vajate. Tasuta nõustamisel ei kaasne Tele rahalisi kohustusi ega kohustust tellida tasulist teenust
Võimalusel lisage pealkiri, mis võtab lühidalt kokku Teie juhtumi või probleemi (nt Andres Puu vallandamine TähtisAsutus OÜ-st töökohustuste väidetava rikkumise tõttu". Pealkiri aitab hiljem leida selle asjaga seotud e-kirju teiste hulgast.
Palun, kirjeldage võimalikult täpselt enda õiguslikku probleemi. Tooge välja kuupäevad ja kellaajad, inimeste, asutuste või ettevõtete nimed ja see, mida keegi tegi või ütles. Mistahes asjaolud võivad olla olulised ja seetõttu tuleks kõik kirja panna, isegi kui Teile endale tundub, et mõnel asjal ei ole Teie probleemi lahendamisel mingit tähendust. Vaatame asjaolud koos nõustamise käigus üle ja hindame, mis on oluline ja mis seda ei ole. NB! Kui olete samas küsimuses saanud õigusnõustamist teiselt advokaadi- või õigusbüroolt, siis palun märkige, kellelt olete nõustamist saanud, milline on lepinguline suhe selle advokaadi- või õigusbürooga ning millist nõu saite või teenust Teile osutati.
Selected Value: 0
Palun, hinnake, kui oluline on Teie jaoks see õiguslik probleem, mille kohta Te soovite abi saada (skaalal 1 - pole oluline; 10 - eluliselt tähtis).
Novellae Õigusbüroo OÜ töötleb tasuta õigusnõustamise teenuse osutamisel eelkõige inimese nime ja e-posti aadressi ning neid isikuandmeid, mis juhtumist tulenevalt on vältimatult vajalikud õigusteenuse osutamiseks (isikukoodid, kontaktandmed, eluloolised andmed jms). Pärast teenuse osutamist teavikud tagastatakse või hävitatakse ning andmed (v.a inimese nimi, e-posti aadress ja osutatud õigusteenuse andmed) kustutatakse.