TEABENÕUE

Teabenõue on pöördumine, millega teabenõudja küsib teabevaldajalt olemas olevat avalikku teavet. Juhul, kui isik küsib andmeid, mida tuleb kogude, süstematiseerida, analüüsida või sünteesida, siis on tegemist selgitustaotlusega. Kui isik taotleb otsuse tegemist mingis küsimuses, siis on tegemist taotluse või märgukirjaga.

Avaliku teabe seadus (AvTS) § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. AvTS § 6 kohaselt on teabenõue teabenõudja poolt teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks või taaskasutamiseks.

Teabenõude võib esitada suuliselt või kirjalikult (AvTS § 13) ning selles tuleb esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid; 5) taotletav teabenõude täitmise viis (AvTS § 14 lg 1).

Teabenõudele vastatakse või sellest keeldutakse viie tööpäeva jooksul (AvTS § 18 lg 1). Teabevaldaja on kohustatud selgitama teabenõudjale arusaadavalt teabele juurdepääsu korda, tingimusi ja viise (AvTS § 15 lg 1). Teabevaldaja ametnik või töötaja on kohustatud igakülgselt abistama teabenõudjat teabenõude esitamisel ning teabenõudjale vajaliku teabe, selle asukoha ja teabenõudjale sobivamate võimalike juurdepääsuviiside väljaselgitamisel (AvTS § 15 lg 2).

Teabevaldaja registreerib teabenõude selle saamise päeval või hiljemalt saamisele järgneval tööpäeval (AvTS § 16 lg 1). Teabenõuet ei pea registreerima, kui:
1) see on anonüümne;
2) see on esitatud suuliselt või elektrooniliselt ja täidetakse viivitamata (AvTS § 16 lg 1). Teabevaldaja võib keelduda soovitud viisil teabenõude täitmisest, kui: 1) selleks puuduvad tehnilised võimalused; 2) seda ei võimalda teabekandja tüüp; 
3) teabe suuliselt edastamine takistab ajalise kestuse tõttu ülemääraselt teabevaldaja põhiülesannete täitmist (AvTS § 17 lg 2)
.

Teabenõue loetakse teabenõude saanud teabevaldaja poolt täidetuks, kui:
1) teave on teabenõudjale edastatud seaduses sätestatud viisil;
2) teabenõue on edastatud vastavalt kuuluvusele ja sellest on teabenõudjale teatatud;
3) teabenõudjale on selgitatud võimalust tutvuda avalikustatud teabega (AvTS § 20).