person using macbook

*NB! Novellae Õigusbüroo OÜ vastutab üksnes dokumendi vormingu ja tüüpandmete õigsuse eest. Kui dokument on saadetud juristile ülevaatamiseks, siis ka juristi antud hinnangu eest. Kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Novellae Õigusbüroo OÜ ei salvesta ühelgi viisil ankeeti sisestatud andmeid – kogu andmete töötlemine toimub veebikeskkonnas ja andmed kustuvad koheselt pärast dokumendi trükkimist või saatmist. Novellae Õigusbüroo OÜ-l ei ole võimalik dokumenti ega ankeetandmeid taastada (st ei salvesta ka vahemällu).

Õigusdokumendi koostamine

Sellel veebilehel on Teil võimalik koostada vormingute ja tüüpmallide alusel dokumente. Teenus sisaldab juhiseid dokumendi liigi valikuks, dokumendi koostamiseks ning ankeetandmete alusel dokumendi loomist veebikeskkonnas.

Dokumendi koostamiseks valige sobiv dokumendiliik ning täitke ankeet. Lugege läbi juhendis antud selgitused ning täitke kõik kohustuslikud väljad. Pärast andmete sisestamist saate dokumendi trükkida, salvestada või saata juristile läbivaatamiseks:

 • trüki – saad trükkida dokumendi välja paberile, PDF-formaati või muusse programmi, vastavalt arvuti trükiseadetele. Reeglina ei ole võimalik dokumenti pärast trükkimist muuta;*
 • salvesta – saad salvestada dokumendi PDF-formaadis. Andmed kantakse salvestatud faili ning neid on võimalik töödelda PDF-editor programmiga; *
 • juristile – saad saata dokumendi ülevaatamiseks juristile. Teenuse hind on 35,00€/dokument. Jurist kontrollib, kas a)dokumendi kantud andmed on piisavad seda liiki dokumendile; b)dokumendis ei ole ilmselgeid vigu või muid puudusi; c)üldine hinnang, kas vastab probleemile, tähtajad, volitused vms.

Järgnev juhend aitab valida õiget dokumenti. Hinda, millisesse õigusvaldkonda sinu probleem kuulub ning millise dokumendiga seda probleemi saaks kõige paremini lahendada. Näiteks kui soovid üürida eluruumi, siis leiad dokumendi järgmiselt: eraõigus — võlaõigus — üürileping.

 • protsessiõigus – reguleerib õigusvaidluse lahendamist kohtus. Kas soovid ise alustada menetlust kohtus või sinu suhtes toimub kohtumenetlus, kus pead esitama kaebuse, hagi, avalduse, vastuse või muu dokumendi kohtule vms?
  • tsiviilkohtumenetlus –
  • halduskohtumenetlus –
  • kriminaalkohtumenetlus –
  • väärteomenetlus kohtus –
 • eraõigus – reguleerib õigussuhteid isikute vahel. Kas sa soovid sõlmida lepingut, sulle on isiku poolt tekitatud kahju või sinuga sõlmitud lepingut on rikutud, tegutsed äri- või vabaühenduse kaudu, oled teose autor vms?
  • võlaõigus –
   • üürileping –
   • rendileping –
   • kasutusleping –
  • asjaõigus –
  • äriõigus –
  • autoriõigus –
 • haldusõigus – reguleerib avaliku võimu ülesannete täitmist. Kas soovid alustada, sinu suhtes viiakse läbi või viid ise läbi haldusmenetlust haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või halduslepingu sõlmimiseks või sulle on riigi poolt tekitatud kahju?
  • haldusmenetlus –
   • taotlus haldusmenetluses –
   • protokoll haldusmenetluses –
   • kutse haldusmenetluses –
   • menetlusosalise ärakuulamine –
   • haldusakt –
   • haldustoiming –
   • haldusleping –
   • vaideavaldus –
   • vaideotsus –
  • haldussund –
   • ettekirjutus –
   • hoiatus –
   • täitekorraldus –
   • asendustäitmise protokoll –
   • täiteavaldus –
  • riigivastutus –
   • kahjunõue –
   • kahjuotsus –
  • halduskorraldus –
   • volitamine –
   • ametiabi –
   • kaasamine –
  • teabehaldus –
   • teabenõue –
   • selgitustaotlus –
   • märgukiri –
   • petitsioon –
 • karistusõigus – reguleerib riigi karistusvõimu teostamist. Kas sinu suhtes toimub kriminaal- või väärteomenetlus või pead ise viima läbi kriminaal- või väärteomenetluse kuriteo või väärteo menetlemiseks?
  • väärteomenetlus (kohtuväline menetlus) –
  • kriminaalmenetlus (kohtueelne menetlus) –
  • süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine –