right, law, attorney

Kirjelda enda õiguslikku probleemi ja küsi pakkumist. Sellega ei kaasne mingeid kohustusi. Leping on sõlmitud, kui kinnitad büroo hinnapakkumise ning saad büroo kinnituskirja.

Vali soovitud teenus. Teenuse liik ja hind võivad menetluse käigus muutuda (nt haldusasjast või võib saada halduskohtuasi). Kokkulepitud soodustused või eelarve jäävad kehtima ka teenuse liigi ja selle hinna muutumisel. Hinnad on koos käibemaksuga.
Palun, kirjeldage oma sõnadega lühidalt probleemi, millega seoses Te abi soovite. Palun, märkige Teile teada olevad kuupäevad, isikud, nõuded, vastuväited ja muud andmed, mis on õigusteenuse osutamiseks vajalikud.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 12 files.
Palun, laadige üles asjaga seotud dokumendid (protokoll, otsus, ettekirjutus vms), mis aitavad paremini aru saada Teie kirjeldatud probleemi. Eelistatud pdf-, rtf-formaadis, Microsoft Office ja LiberOffice dokumendid.
Hinnapakkumine sisaldab kliendi valitud teenuse, probleemi kirjelduse ja edastatud dokumentide põhjal koostatud esialgset hinnangut, kui mahukas ja keeruline on kavandatav teenus ning palju see võib maksta.

Teenuse tingimused

1. Novellae Õigusbüroo OÜ (büroo) osutab tasu eest õigusteenust vastavalt kliendi tellimusele. Büroo võib õigusteenuse osutamisel kasutada teist advokaadi- või õigusbürood, klienti sellest eelnevalt teavitades. Kliendi suhtes jääb teenuse eest vastutajaks büroo. 

2. Teenuse osutamisel võib büroo töödelda kliendi ja temaga seotud isikute isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik a) lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, b) õigusteenuse osutamiseks, c) õigusvaidluste lahendamiseks ja d) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Büroo tagab andmete nõuetekohase töötlemise ja hävitamise. 

3. Teenust osutatakse büroo kehtestatud hinnakirja alusel. Büroo võib hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel osutatakse kliendile teenust selle hinna alusel, mis oli teenuse tellimise hetkel (v.a soodustused, kampaaniad ja hinnaalandused). 

4. Büroo selgitab kliendile tema eesmärgi saavutamiseks vajalikku teenust, selle ulatust ja tõenäolist maksumust. 

5. Kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti, siis tasub klienti teenuse eest pärast teenuse osutamist arve alusel büroo pangakontole. Büroo võib nõuda kliendilt osalist või täies ulatuses ettemaksu. 

6. Büroo ja kliendi vaheline õigusteenuse leping ning selle alusel osutatava teenuse andmed on konfidentsiaalsed. Büroo ei või avaldada teenuse osutamise fakti ega andmeid, v.a seaduses sätestatud juhtudel või niivõrd, kui see teenuse osutamisega paratamatult kaasneb. 

7. Lisaks arvele on kliendil õigus küsida tehtud tööde ja kuluda arvestust. Arvestus sisaldab vähemalt teenuse kirjeldust, aega, hinda, kogust ja summat. 

8. Käesolevale lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse õigusteenuse lepingule VÕS § 619 – § 634 käsunduslepingu kohta sätestatut.