person using macbook

Õigusdokumendi koostamine

Teenuse kasutamiseks valige dokumendiliik, täitke ankeedi väljad vajalike andmetega ning valige, kas soovite dokumendi trükkida, salvestada või saata juristile läbivaatamiseks:

 • trüki/PDF fail – trüki dokument tasuta välja paberile või salvesta PDF-failina oma arvutisse;
 • saada juristile – saada enda koostatud dokument juristile ülevaatamiseks (hind on 35,00€), kas:
  • dokumendi kantud andmed on piisavad;
  • dokumendis ei ole ilmselgeid vigu või puudusi;
  • vastab probleemile, tähtajad, volitused vms.
  • Vajadusel parandab vormistus- ja stiilivead.

Kõige enam kasutatud ja lihtsamad dokumentide vormid. Lihtsa või tüüpilise juhtumi korral saab reeglina igaüks ise dokumendi koostamisega hakkama ning ei vaja selleks juristi eelnevat konsultatsiooni. Kui sa pole tulemuses kindel, siis edasta juristile ülevaatamiseks (hind 35,00€/tk).
 • TEABENÕUE — teabenõue on pöördumine, millega teabenõudja küsib teabevaldajalt olemas olevat eelnevalt dokumenteeritud avalikku teavet; 
 • SELGITUSTAOTLUS — selgitustaotlus on pöördimine, millega küsitakse asutuselt õiguslikku seisukohta või palutakse koguda asutust puudutav teave;
 • MÄRGUKIRI — märgukiri on isiku pöördumine asutuse või organi poole avalikes huvides või temaga mitte seotud probleemile tähelepanu juhtimine; 
 • TAOTLUS/AVALDUS — taotlus või avaldus on pöördumine, mida võib esitada nii menetluse alustamiseks kui selle käigus, töö- kui teenistusalastes suhetes vms;
 • MEMORANDUM — memorandum on ettevõtte või asutuse sisene märgukiri, esildis, lühianalüüs või märkmed, kui ei protokollita või teha analüüsi vms; 
 • VAIDEAVALDUS — vaie on taotlus haldusorgani õigusvastase ning isiku õigusi rikkuva haldusakti tühistamiseks või asja uuesti otsustamiseks. 
 • MAKSEKÄSU AVALDUS — maksekäsu kiirmenetlus on tsiviilkohtumenetluse eriliik, milles lahendatakse dokumentaalselt tõendatud nõue hagimenetlust läbimata. 
 • ÜÜRIVAIDLUSE AVALDUS — üürilepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks võib üürnik või üürileandja pöörduda kirjaliku avaldusega KOV üürikomisjoni; 
 • TÖÖVAIDLUSE AVALDUS —
 • TARBIJAVAIDLUSE AVALDUS —

Haldusmenetlus on haldusakti andmise, haldustoimingu sooritamise või haldus-lepingu sõlmimisele suunatud menetlus. Kui isik ei täida ettekirjutust, siis teeb haldusorgan hoiatuse ja kohaldab isiku suhtes sundi. Kui isik ei ole haldusakti või muu lahendiga nõus, siis võib ta esitada vaideavalduse, mille lahendab haldusorgan vaideotsusega (selle peale saab kaevata edasi halduskohtusse).
 • VAIE ehk VAIDEAVALDUS
 • VAIDEOTSUS
 • VAIDE TAGASTAMINE
 • VAIDE PARANDAMINE
 • HALDUSAKT (ÜKSIKJUHTUM) — haldusakt on haldusorgani poolt üksikjuhtumi reguleerimiseks haldusvälise isiku suhtes antud õigusakt;
 • HALDUSAKT (ÜLDKORRALDUS) —
 • HALDUSAKT (ETTEKIRJUTUS) —
 • HALDUSAKT (KEELDUMINE) —
 • TOIMINGU PÕHJENDUS —
 • HALDUSLEPING (ÜKSIK) —
 • HALDUSLEPING (ÜLDINE) —
 • TAOTLUS HALDUSMENETLUSES —
 • KUTSE HALDUSMENETLUSES —
 • TEADE HALDUSMENETLUSES —
 • KOOSKÕLASTUS HALDUSMENETLUSES —
 • ARVAMUS HALDUSMENETLUSES —
 • TOIMINGU PROTOKOLL —
 • ISTUNGI PROTOKOLL —
 • ÄRAKUULAMISE ESITUSKIRI —
 • KÄTTETOIMETAMISE KIRI —
 • TUNNISTAJA KULUDE ARVESTUS —
 • EKSPERKDI KULUDE ARVESTUS —
 • MENETLUSKULU NÕUDMINE —
 • KIRJALIK HOIATUS —
 • TÄITEKORRALDUS —
 • ASENDUSTÄITMISE PROTOKOLL —
 • SUNNIRAHA MAKSMISE SISSENÕUDMINE —
 • ASENDUSTÄITMISE KULU SISSENÕUDMINE —
 • AMETIABI TAOTLUS —

Kõige enam kasutatavad ja lihtsamad lepingud. Välja on jäetud keerulisemad ning eelkõige ettevõtja tegevuses kasutatavad lepigud (nt faktooringu-, fantsiisi-, krediidi-, kindlustus-, maakleri-, agendi-, maksekäsu- ja arvelduskonto-, tervishoiuteenuse-, veo- ja ekspedeerimis-, pakkettreisi-, lao- ning ehitise ajutise kasutamise leping, samuti väärtpaberitega seotud tehingute lepingud), mille sõlmimiseks soovitame küsida nõu juristilt ja lasta vajadustele vastav leping koostada juristi poolt.
 • MÜÜGILEPING — asja müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle asja ning ostja kohustub tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu;
 • VAHETUSLEPING — vahetuslepinguga kohustuvad lepingupooled vastastikku teineteisele üle andma eseme ja tegema võimalikuks ülemineku;
 • KINGKELEPING — kinkelepinguga kohustub üks isik tasuta teisele isikule üle andma talle kuuluva eseme või muul viisil kingisaajat rikastama;
 • ÜÜRILEPING — Üürilepinguga kohustub üks isik andma teisele isikule kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu;
 • RENDILEPING — Rendilepinguga kohustub üks isik andma teisele isikule kasutamiseks eseme ning saadava vilja, teine isik maksma selle eest tasu;
 • LIISINGULEPING — liisinguandja kohustub omandama eseme ja andma selle liisinguvõtja kasutusse ning liisinguvõtja kohustub maksma kasutamise tasu;
 • LITSENTSILEPING — litsentsiandja annab litsentsisaaja õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi ja litsentsisaaja maksma tasu;
 • TASUTA KASUTAMISE LEPING — kasutusse andja kohustub andma teisele isikule kasutaja üle eseme tasuta kasutamiseks ja kasutaja peab hoidma eset korras;
 • LAENULEPING — laenuandja kohustub andma laenusaajale laenu, laenusaaja aga kohustub tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga;
 • ELURENDISE LEPING — elurendise andja kohustub tasuta maksma elurendise saaja isiku eluaja jooksul perioodiliselt teatud rahasumma või muu vara;
 • ÜLALPIDAMISLEPING — ülalpeetav kohustub andma ülalpidaja omandisse või kasutusse vara ja ülalpidaja kohustub ülalpeetavat viimase eluaja ülal pidama;
 • KOMPROMISSLEPING — õiguslikult vaieldava või ebaselge õigussuhte muutmine lepinguga vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel;
 • SELTSINGULEPING — seltsinglased kohustuvad tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks, aidates sellele kaasa lepinguga määratud viisil (panused);
 • KÄSUNDUSLEPING — käsundisaaja kohustub osutama käsundiandja teenuseid, käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud;
 • TÖÖVÕTULEPING — töövõtja kohustub valmistama asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse, tellija maksma selle eest tasu;
 • KOMISJONILEPING — komisjonär kohustub komitent jaoks tegema tehingu, eelkõige müüma või ostma teatud eseme; komitent maksma selle eest tasu;
 • HOIULEPING — hoidja kohustub hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud vallasasja ja hoidmise lõppemisel selle hoiuleandjale tagastama;
 • KÄSKVEKSEL — veksli väljaandja käsundab veksli maksja maksma vekslis märgitud isikule rahasumma vekslis märgitud maksetähtpäeval; 
 • LIHTVEKSEL — veksli väljaandja kohustub tingimusteta ise maksma vekslisumma vekslis märgitud veksli alusel isikule vekslis märgitud tähtpäeval.

 • protsessiõigus – reguleerib õigusvaidluse lahendamist kohtus. Kas soovid ise alustada menetlust kohtus või sinu suhtes toimub kohtumenetlus, kus pead esitama kaebuse, hagi, avalduse, vastuse või muu dokumendi kohtule vms?
  • tsiviilkohtumenetlus –
  • halduskohtumenetlus –
  • kriminaalkohtumenetlus –
  • väärteomenetlus kohtus –
 • karistusõigus – reguleerib riigi karistusvõimu teostamist. Kas sinu suhtes toimub kriminaal- või väärteomenetlus või pead ise viima läbi kriminaal- või väärteomenetluse kuriteo
  • väärteomenetlus (kohtuväline menetlus) –
  • kriminaalmenetlus (kohtueelne menetlus) –
  • süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine –

*NB! Novellae Õigusbüroo OÜ vastutab üksnes dokumendi vormingu ja tüüpandmete õigsuse eest. Kui dokument on saadetud juristile ülevaatamiseks, siis ka juristi antud hinnangu eest. Kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Novellae Õigusbüroo OÜ ei salvesta ühelgi viisil ankeeti sisestatud andmeid – kogu andmete töötlemine toimub veebikeskkonnas ja andmed kustuvad koheselt pärast dokumendi trükkimist või saatmist. Novellae Õigusbüroo OÜ-l ei ole võimalik dokumenti ega ankeetandmeid taastada (st ei salvesta ka vahemällu).