ÜÜRIVAIDLUSE AVALDUS

Eluruumi üürilepingust tuleneva vaidluse (edaspidi üürivaidlus) lahendamiseks võib üürnik või üürileandja pöörduda üürikomisjoni või kohtusse. Üürivaidluse lahendamist üürikomisjonis reguleerib üürivaidluste lahendamise seadus (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/992494?leiaKehtiv). Üürikomisjon on kohaliku omavalitsuse üksuse juures asuv üürivaidlusi lahendav sõltumatu organ. Üürikomisjoni moodustamise otsustab kohaliku omavalitsuse üksus. Igas kohaliku omavalitsuse üksuses ei pruugi olla üürikomisjoni moodustatud - nendes kohaliku omavalitsuse üksustes saab üürivaidluse lahendad ainult kohtu kaudu (või teise kohaliku omavalitsuse üksuse üürikomisjonis, kui kohaliku omavalitsuse üksused on sõlminud selle kohta halduslepingu). Üürikomisjonides ei lahendata vaidlusi rahaliste nõuete üle, mis ületavad 3200 eurot, ning asjas, milles on pöördutud kohtusse. Üürikomisjon võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja kirjaliku avalduse alusel. Avaldaja on füüsiline või juriidiline isik, kes esitab avalduse. Vastustaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle vastu avaldus esitatakse. Avalduses märgitakse: 1) üürikomisjoni nimetus. Lisaks nimetusele võib märkida ka üürikomisjoni e-posti või aadressi ning muud kontaktandmed; 2) üürniku ja üürileandja nimi või nimetus, elu- või asukoht ning sidevahendite numbrid; 3) avaldaja selgelt väljendatud nõue, nõude aluseks olevad asjaolud ja avaldaja põhjendused; 4) avalduses esitatud väiteid kinnitavad tõendid. Avaldusele lisatakse juriidilisest isikust üürileandja registrikaardi ärakiri ja üürileping ning muud dokumentaalsed tõendid.

Üürikomisjoni esimees otsustab avalduse menetlusse võtmise kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest alates. Avaldust ei võeta menetlusse või menetlus lõpetatakse, kui: 1) vaidluse lahendamine ei kuulu üürikomisjoni pädevusse; 2) kohtu või üürikomisjoni menetluses on samade poolte sama vaidlus samal alusel; 3) sama vaidlusasi on üürikomisjonis või kohtus juba lahendatud. Avalduse menetlusse võtmisest keeldumine või puuduse kõrvaldamiseks tähtaja määramine tehakse avaldajale kirjalikult viivitamata teatavaks. Kui avaldus võetakse menetlusse, siis peetakse üürikomisjoni istung  ühe kuu jooksul avalduse menetlusse võtmisele järgnevast päevast alates. Üürikomisjon ei lahenda asja kirjalikus menetluses ning istungile ilmumine on kohustuslik. Kui avaldaja ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta, jätab komisjon avalduse läbi vaatamata. Kui vastustaja ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta, lahendab komisjon vaidluse tema kohalolekuta või lükkab avaldaja taotlusel istungi edasi. Komisjon teeb otsuse üürikomisjoni nimel seitsme tööpäeva jooksul asja arutamisest alates. Komisjoni otsus on avalik ning jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel (nimed asendatakse initsiaalidega). Kui pool ei nõustu komisjoni otsusega või üürivaidluse läbivaatamisel tehtud menetlusotsuste või -toimingutega, võib ta sama üürivaidluse läbivaatamiseks pöörduda maakohtusse komisjoni otsuse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates 20 päeva jooksul.