VAIDEAVALDUS

Vaie on taotlus haldusorganile õigusvastase ning isiku õigusi rikkuva haldusakti tühistamiseks või õigusvastaselt andmata jäetud haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks, samuti asja uuesti otsustamiseks. Vaide esitamine on lubatav ainult siis, kui haldusakti või toiminguga rikutakse isiku õigusi. Isik ei saa esitada vaiet pelgalt haldusakti või toimingu peale, millega ta ei ole nõus või mida peab õigusvastaseks, kui sellega ei rikuta tema enda õigusi (esindaja puhul esindatava õigusi). HMS § 71 lg 1: "Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide." Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama (HMS § 75). Vaie esitatakse haldusakti andnud või haldusmenetluse läbiviinud haldusorganile (HMS § 74). HMS § 72 kohaselt võib isik vaidemenetluses taotleda järgmist: 1) haldusakti osalist või täielikku kehtetuks tunnistamist ehk tühistamiskaebus; 2) haldusakti andmist, toimingu sooritamist või asja uut otsustamist (kohustamiskaebus); 3) iseseisvalt õigusi rikkuva menetlustoimingut (sh viivitus, tegevusetus, läbivaatamata jätmine jt). NB! Vaidemenetluses ei saa nõuda haldusakti või toimingu õigusvastasuse tuvastamist, haldusakti tühisuse tuvastamist, toimingust hoidumist ega nõuda aluseta rikastumise teel saadut.

HMS § 76 lg 2 kohaselt peab vaides märkima järgmised andmed: 1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud; 2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid; 3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu; 4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi; 5) vaide esitaja selgelt väljendatud nõue; 6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust; 7) vaidele lisatud dokumentide loetelu. Nende andmete märkimata jätmisel võib haldusorgan jätta vaide läbivaatamata või anda tähtaja puuduste kõrvaldamiseks (vt HMS § 78 ja § 79 lg 1 p 2). Enne vaide esitamist tuleb kontrollida, kas vaidele esitatavad nõuded on täidetud ja kõik asja lahendamisel tähtsust omavad dokumendid on vaidele lisatud.