VALDKONNAD

Õiguskord jaguneb õigusvaldkondadeks. Õigusvaldkonnad määravad ära nende õigusaktide rühmad, mis konkreetset õigussuhet reguleerivad ning milliseid õiguskaitsevahendeid saab isik kasutada. Näiteks kuulub töövõtulepingu täitmisest tulenev vaidlus eraõiguse valdkonda, sellele kohalduvad tsiviilõiguse üldosa ja võlaõiguse normid ning töövõtulepingu täitmisest tulenev vaidlus lahendatakse maakohtus tsiviilkohtumenetluses. Seevastu halduslepingust tulenev vaidlus kuulub avaliku õiguse valdkonda, seda reguleerivad haldusõiguse normid ning vaidluse lahendab halduskohus halduskohtumenetluses.  Igas õigusvaldkonnas on erinevad põhimõtted ja ka erinev kohtumenetlus. Lisaks Eesti õigusele võib probleemi lahendamiseks olla vaja kohaldada ka Euroopa Liidu õigust või rahvusvahelist õigust. Eesti õiguskord jaguneb järgmisteks valdkondadeks: 

  • riigiõigus
  • haldusõigus
  • eraõigus
  • karistusõigus

Aitame Teil mõista, millisesse õigusvaldkonda Teie probleem kuulub, millised õigusaktid selle probleemi lahendamisel kohalduvad ning milliseid õiguskaitsevahendeid on võimalik Teie probleemi lahendamiseks kasutada. Järgnevalt mõned näited probleemsetest juhtumitest: 

Töötate riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses. Teie tööandja teatab, et kavatseb Teid vallandada. Kuidas saate enda õigusi kaitsta?

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes võib isikul olla ametnikuna käskkirjaga teenistusse nimetatud või töötajana töölepingu alusel tööle võetud. Mõnel juhul võib ametiasutus olla andnud ka käskkirja töölepingu sõlmimise kohta, kuid see ei muuda töösuhet haldusõiguslikuks. Kui isik on ametnikuna käskkirjaga ametikohale nimetatud, siis on tema suhe ametiasutusega haldusõiguslik. Ametnikku saab teenistusest vabastada samuti käskkirjaga. Ametist vabastamise käskkirja võib 30 päeva jooksul vaidlustada kaebusega halduskohtus. Kui isikuga on töötajana sõlmitud tööleping, siis on tema suhe tööandjaga eraõiguslik. Tööandja saab töölepingut üles öelda vaid seaduses kindlaksmääratud tingimustel. Töölepingu ülesütlemiseks saab töötaja esitada avalduse töövaidluskomisjonile või hagi maakohtule. 

Riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnik põhjustab liiklusavarii ja tekitab sellega Teile kahju. Kuidas saate tekitatud kahju hüvitamist taotleda?

Liikluses osaledes kasutab riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnik riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vara. Vara kasutamine on eraõiguslik tegevus. Seega on ka liikluses osalemine eraõiguslik tegevus. Ametnikul ei ole liikluses osaledes täiendavaid avaliku võimu volitusi, vaid ta osaleb liikluses nii nagu iga inimene. Kahju hüvitamine toimub võlaõigusseaduse ja teiste eraõiguslike õigusaktide (sh liikluskindlustusseadus) alusel ja maakohtus tsiviilkohtumenetluse korras. Seevastu, kui ametnik kasutab alarmsõiduki juhi eriõigusi, siis on tegemist haldusõigussuhte ja avaliku võimu teostamisega. Avaliku võimu teostamisel tekitatud kahju hüvitamine toimub riigivastutuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning selleks tuleb esitada taotlus haldusorganile või kaebus halduskohtule. 

Linnaga sõlmitud lepingu alusel väljastab äriühing valveta tasulisel parkimisalal parkivatele sõidukitele viivistasu otsuseid. Kuidas viivistasu otsust vaidlustada?

Valveta tasuline parkimisala on piirkond, millel parkivate sõidukite juhid peavad tasuma parkimistasu. Parkimistasu on valla- või linnavolikogu määratud kohalik maks. Maksu sissenõudmine on maksuhalduri ülesannete täitmine ehk haldusülesanne. Kui linnavalitsus on volitanud äriühingut täitma maksuhalduri ülesandeid, siis on äriühing nende ülesannete täitmisel haldusorgan ning tema väljastatud viivistasuotsused haldusaktid. Viivistasu otsuse vaidlustamiseks tuleb esitada äriühingu vastu kaebus halduskohtusse. Viivistasu otsus on kohtutäituri poolt täitedokumendina täidetav, st äriühing ei pea selle sissenõudmiseks esitama hagi kohtule, vaid edastab jõustunud viivistasu otsuse koheselt täitmiseks kohtutäiturile. Viivistasu otsuse  tähtaegselt vaidlustamata jätmisel kaotate Te võimaluse otsuse vaidlustamiseks. 

Õigusvaldkondade eristamine ja probleemi või juhtumi õige määratlemine on õigusalast eriteadmist eeldav tegevus. Kui Te ei ole kindlad, millisesse õigusvaldkonda Teie juhtum kuulub, siis saate abi esmase konsulteerimise käigus. Aitame Teil selgitada välja, millisel viisil saate enda õigusi kaitsta, sh millise dokumendiga millise kohtu poole pöörduma, ning aitame Teid nende õiguste teostamisel.