padlock, costa rica, locked gate-7346959.jpg

Õigusvaldkonnad

Õigusvaldkond on terviklik ja süsteemne kogum õigusnorme, mis reguleerivad omavahel seotud elulisi küsimusi. Novellae Õigusbüroo OÜ aitab Sind eelkõige järgmistes valdkondades:

  • haldusõigus. Halduskorraldus, -menetlus, -sund ja vaidemenetlus ehk riigi ja inimese õigussuhted;
  • teenistusõigus. Tööõigus ja avaliku teenistuse õigus, töö- ja teenistusvaidlused ehk töötamisega seotud suhted;
  • korrakaitse. Riikliku järelevalve meetmete (nt ettekirjutus, viibimiskeeld, valduse läbivaatus jt) ja vahetu sund;
  • majandusõigus. Ettevõtja loa- ja teatamiskohustus, hoolsuskohustus ning majandustegevuse järelevalve;
  • riigivastutus. Riigi poolt avalik-õiguslikus suhtes või vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise asjad;
  • võlaõigus. Üüri-, rendi-, kasutus-, töövõtu-, käsundus- jt lepingute sõlmimine ja teised võlaõiguslikud küsimused.
  • õiguskaitse. Õiguskaitse puudutab isiku õigust saada kohtulikku ja kohtuvälist õiguskaitset.