padlock, costa rica, locked gate-7346959.jpg

Õigusvaldkonnad

Õigusvaldkond on terviklik ja süsteemne kogum õigusnorme, mis reguleerivad omavahel seotud elulisi küsimusi. Novellae Õigusbüroo OÜ aitab Sind eelkõige järgmistes õigusvaldkondades:

  • haldusõigus. Halduskorraldus, volitamine, kaasamine, ametiabi, haldusmenetlus ja -sund, vaidemenetlus ja halduskohtumenetlus;
  • teenistusõigus. Tööõigus ja avaliku teenistuse õigus, töövaidlused ja teenistusest vabastamise jms küsimustes kohtuvaidlused;
  • korrakaitse. Riikliku järelevalve meetmete (nt ettekirjutus, viibimiskeeld, valduse läbivaatus jt) ja vahetu sunni kohaldamine;
  • majandusõigus. Ettevõtja loakohustus, teatamiskohustus, hoolsuskohustus, majandusjärelevalve ning äriõiguse küsimused;
  • riigivastutus. Riigi poolt avalik-õiguslikus suhtes õigusvastaselt või vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise asjad;
  • võlaõigus. Üüri-, rendi- või kasutuslepingu, töövõtu-, käsundus- või agendilepingu jt lepingute sõlmimine ja võlaõiguslikud vaidlused.