Täitemenetlus

Oled saanud kohtutäiturilt kirja, milles nõutakse kohustuse täitmist ning hoiatatakse pangakonto, vara või sissetuleku arestimisega, vara sundmüügiga vms toiminguga. Vajad abi järgmistes küsimustes: 

  • sinu suhtes on tehtud otsus väärteomenetluses ning kohtutäitur on asunud määratud rahatrahvi sisse nõudma; 
  • sinu suhtes on kohaldatud sunniraha ja teinud täitekorralduse ning kohtutäitur on hakanud sunniraha sisse nõudma;
  • sinu suhtes on kohaldatud asendustäitmist, määratud kindlaks kulud ja kohtutäitur on hakanud neid  sisse nõudma;  
  • sinult on mõistetud tsiviilkohtumenetluses välja rahaline kohustus, kohtuotsus on jõustunud ja kohtutäitur asus seda täitma; 
  • oled sõlminud notaris lepingu, mis kuulub koheselt täitmisele, ning see on esitatud kohtutäiturile summa sissenõudmiseks; 
  • sinu suhtes jõustunud haldusaktist tuleneb rahaline kohustus, mida sa ei ole täitnud, ning kohtutäitur asus seda täitma; 
  • sinu kasuks on maa-, haldus-, ringkonna- või Riigikohtus tehtud otsus, mida teine poole ei ole asunud vabatahtlikult täitma, ning sa vajad abi või nõustamist kohtuotsuse täitmisele pööramiseks.

money, savings, krug


Kuidas saame Teid aidata?