Tööõigus

Sinuga on sõlmitud tööleping (tööõigus) või sind on nimetatud ametniku ametikohale (avalik teenistus) ning sind tahetakse vallandada, palka vähendada, karistada vms. Vajad abi järgmistes küsimustes: 

  • vajad õigusalast selgitust sinuga sõlmitud töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja õiguspärasuse ja tingimuste kohta; 
  • leiad, et sinu töökoha töökeskkonna või tööohutuse tingimused ei vasta nõuetele või vajad selgitust nõuetest arusaamiseks;
  • leiad, et tööandja või ametiasutuse määratud töökorraldus, tööaja korraldus, palga- või puhkusekorraldus ei vasta nõuetele; 
  • sinu suhtes on algatatud distsiplinaarmenetlus või hoiatatud töölepingu rikkumise kohta ning vajad esindajat või nõu;
  • sinult nõutakse tööandjale tekitatud kahju hüvitist, koolituse kulude hüvitist või muud töö või teenistusega seotud hüvitist; 
  • tööandja on lõpetanud sinuga sõlmitud töölepingu, vähendanud palka, viinud osaliselt tasustatavale puhkusele vms;
  • ametiasutus on käskkirjaga sind teenistusest vabastanud, teisele ametikohale või piirkonda üle viinud, puhkuse katkestanud vms; 
  • ametiasutus keeldub sind sinu soovil teenistusest vabastamast. 

sky, clouds construction, brick layer

Kuidas saame Teid aidata?